Tag Archives: yếu sinh lý

Yếu sinh lý

Dịch tễ học rối loạn xuất tinh hoặc yếu sinh lý. Trong các dạng lâm sàng của rối loạn xuất tinh, xuất tinh sớm là một dạng phổ biến chiếm tỷ lệ 90% tổng số. Các công trình nghiên cứu về dịch tễ học chứng minh tính phổ biến đó, …

Read More »